آقاي آهنگرکاني عضو علي‌البدل هیئت نظارت

نام: رضا         نام‌خانوادگی : آهنگرکانی

تاریخ تولد: 1363
محل خدمت : دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رشته شغلی : حراست انتظامات
سال ورود : 1389

عضو شورای صنفی کارمندان دانشگاه صنعتی نوشیروانی دوره دوم و سوم