آقاي حدادي‌پور عضو شورا و رئیس کميسيون فرهنگي اجتماعي

نام: شاهین      نام خانوادگی: حدادی‌پور اصفهانی

تاریخ تولد: ۱۳۴۸

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه

محل خدمت: دانشگاه صنعتی اصفهان- مرکز برنامه‌ریزی و نظارت

رشته شغلی: کارشناس خدمات دانشجویی

سال ورود به دانشگاه: ۱۳۷۲

مسولیت‌های اجرایی:

معاون مدیریت فرهنگی دانشگاه

رئیس روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان

رئیس روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

رئیس روابط عمومی شهرک علمی، تحقیقاتی اصفهان

عضو هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان اصفهان سه دوره

سردبیر یکی از نشریات محلی استان اصفهان به مدت ده سال

عضو هیات داوران جشنواره  نشریات و مطبوعات استان اصفهان یک دوره

عضو کمیته منتخب کارمند نمونه

 

رئیس شورای صنفی دانشگاه صنعتی اصفهان