آقاي خداياري عضو هيئت نظارت

نام: علی          نام خانوادگی: خدایاری
تاریخ تولد: ۱۳۵۸
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری شیمی تجزیه
محل خدمت: دانشگاه محقق اردبیلی _ دانشکده علوم پایه
رشته شغلی:کارشناس آزمایشگاههای شیمی آلی و SEM
سال ورود به دانشگاه: ۱۳۸۲

مسولیتهای اجرایی:

عضو هیئت موسس و بازرس شرکت تعاونی، خدماتی و فرهنگی دانشگاه محقق اردبیلی از سال ۱۳۹۸
کارشناس رابط دانشگاه محقق اردبیلی در شبکه آزمایشگاههای علمی ایران وابسته به وزارت عتف به مدت ۶ سال

عضو شورای صنفی دانشگاه محقق اردبیلی ۳ دوره