آقاي سنائي عضو شورا و رئیس کميسيون مالي

نام: سید یوسف        نام خانوادگی: سنایی

تحصیلات: کاشناسی ارشد فیزیک پزشکی
محل خدمت: بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس