آقاي عباسي عضو شورا و رئیس کميسيون تعاون

نام: ناصر     نام خانوادگی: عباسی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس علوم سیاسی
محل خدمت: دانشگاه فارس (شیراز)
رشته شغلی:رییس امور اداری و پشتیبانی
سال ورود به دانشگاه: 1371

مسولیتهای اجرایی:

عضو کمیته صرفه‌جویی
عضو کمیته اضافه کار
عضو کمیته رفاهی
عضو کمیته مسکن و هیات

عضو شورای صنفی دانشگاه شیراز از سال 1383
شش سال رییس شورا و 2 سال دبیر شورا