آقاي عبدالمالکي نائب رئيس شورا

نام: بهروز     نام خانوادگی: عبدالمالکی

تاریخ تولد: ۱۳52
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش ­شناسی (دانشگاه تربیت مدرس)
محل خدمت: دانشگاه تهران
رشته شغلی: کارشناس فرهنگی

مسولیتهای اجرایی:

تدريس در آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي از سال 1371 تا 1374 (حق التدریس)
كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت مدرس سال 1375 تا 1377 (مسئول واحد نشريات ادواري)
اداره كل امور خوابگاه‌هاي دانشگاه تهران 77/10/1 تا 1383/3/1 (مسئول بايگاني و امور دفتری)
مرکز فرهنگی و اجتماعی دانشجويان دانشگاه تهران 83/3/1 تا 85/11/1 (مسئول دفتر و مدير داخلي باشگاه دانشجویان)
اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تهران از 85/11/1 تا 87/2/1 (رئيس دفتر و با حفظ سمت مسئول امور اداري و پشتيباني)
عضو شورای مدیریت اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سال 85 تا 1387
عضو كميته شورای اداری و رفاهی اداره كل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سال 86 تا 1387
عضو كميته ساماندهي امور رايانه‌اي و انفورماتيك اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سال 85 تا 1387
مسئول انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه تهران از تاريخ 87/2/1 تا 88/6/31
مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس هنرهای زیبا از تاریخ 88/7/1 تا اردیبهشت ماه 1394
کارشناس دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا و رابط آموزشی با پردیس البرز از خردادماه 1394 تا اکنون
مسئول راه اندازی مرکز اسناد و مدارک علمی دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا
نماینده شورای صنفی کارکنان پردیس هنرهای زیبا از تاریخ 92/11/1 تا کنون
دبیر کانون فرهنگی اجتماعی کارکنان دانشگاه تهران از اسفندماه 1397 تاکنون
عضو کمیته انتخاب کارمند نمونه پردیس هنرهای زیبا از سال 1396 تاکنون
عضو شورای سیاست گذاری دانشگاه عاری از دخانیات از آذرماه 1398 تاکنون
عضو کمیته فرهنگی اجتماعی دانشگاه عاری از دخانیات از دیماه 1398 تاکنون

 

عضو شورای مرکزی و رئیس کمیسیون ارتباطات فرهنگی شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران از تاریخ 92/11/1 تاکنون (چهار دوره)

عضو شورای مرکزی و نایب رئیس شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران از تاریخ 97/10/1  تاکنون