آقاي مجيدي عضو شورای و رئیس کميسيون رفاه

نام: فخرالدین      نام خانوادگی: مجیدی

تاریخ تولد: ۱۳46
مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت مالی
محل خدمت: دانشگاه امیرکبیر
رشته شغلی:
سال ورود به دانشگاه:

مسولیتهای اجرایی:

_کارشناس واحد حق التدریس در امور مالی دانشگاه
_کارشناس اداره بودجه وتشکیلات
_کارشناس و رئیس اداره کنترل و رسیدگی
_مدیر و عامل مالی دانشکده برق
_مدیر اداری و مالی و عامل مالی دفتر فنی و طرح‌های عمرانی دانشگاه
_مدیر اداری و مالی و عامل مالی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه امیر کبیر
_مدیر اداری و مالی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر  دانشگاه امیر کبیر
_عضو هیأت مدیره تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه امیر کبیر در دو دوره
_رئیس هیئت مدیره تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه امیر کبیر در دو دوره
_عضو هیأت مدیره صندوق رفاه کارکنان دانشگاه امیر کبیر
_مسئول تبلیغات بسیج  کارکنان دانشگاه امیرکبیر
_عضو شورای مرکزی کارکنان دانشگاه در دوره اول

دبیر شورای کارکنان در دوره سوم، چهارم و سال دوم دوره پنجم شورای کارکنان
نایب دبیر شورای کارکنان دانشگاه  در سال اول دوره پنجم شورای کارکنان دانشگاه