آقاي محمديان عضو هيئت نظارت

نام؛محمد        نام خانوادگی؛محمدیان

تاریخ تولد:۱۳۴۷
مدرک تحصیلی :لیسانس مدیریت حرفه ای اسناد و مدارک
محل خدمت:دانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده علوم
رشته شغلی:رییس امور عمومی دانشکده علوم
سال ورود به دانشگاه:۱۳۷۰

مسئو لیتهای اجرایی:

به مدت ۶ سال رییس امور عمومی

رییس شورای صنفی کارکنان به مدت ۳ سال