آقاي يوسفي رئيس شورا

نام: محمد      نام خانوادگی: یوسفی

تاریخ تولد: ۱۳۵۱
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس زمین شناسی اقتصادی
محل خدمت: دانشگاه تربیت مدرس_ دانشکده علوم پایه
رشته شغلی:کارشناس مسؤل آزمایشگاههای بخش زمین شناسی
سال ورود به دانشگاه: ۱۳۷۷

مسولیتهای اجرایی:

عضو هیأت اجرایی دانشگاه به مدت ۶ سال
عضو کمیته مشورتی امور اداری دانشگاه به مدت ۵ سال
عضو کمیته بررسی پرونده‌های ارتقا به مدت ۵ سال
عضو کمیته بررسی پرونده‌های سختی کار به مدت ۶ سال
عضو کارگروه بازنگری آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مدیران امور اداری دانشگاههای منطقه یک در سال ۱۳۹۵
عضو کمیته ایمنی دانشکده علوم پایه به مدت ۵ سال

عضو شورای صنفی دانشگاه تربیت مدرس
دو دوره رییس شورای مرکزی صنفی