آقای شریفی دبير مجمع عمومي شورا

نام: مهدی         نام خانوادگی: شریفی
تاریخ تولد: 1358
مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری
محل خدمت: دانشگاه صنعتی ارومیه-امور مالی
رشته شغلی: رییس دایره رسیدگی اسناد مالی
سال ورود به دانشگاه: 1388

مسولیتهای اجرایی:

عضو کمیته راه اندازی حسابداری تعهدی از سال1394

عضو هیات امتای اموزشی دبیرستان طراوت نمونه دولتی ارومیه

مدرس دروس مالی دانشگاه طباطبایی ارومیه

مدرس دروس مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه و نقده

مشاور مالی صندوق رفاه دانشگاه صنعتی ارومیه

 

عضو شورای صنفی دانشگاه صنعتی ارومیه