اتمام حجت شورای صنفی و پیگیری معوقات و حق مدیریت‌ها از وزیر محترم علوم و تحقیقات (15فروردین1400)