چهارشنبه 10 خرداد 1402
logo
نام و نام خانوادگيسمتدانشگاهشماره تماسارتباط
آقاي دکتر محمد يوسفيرئيس شوراي مرکزي صنفيدانشگاه تربيت مدرس
بهروز عبدالمالکينائب دبير شوراي مرکزي صنفيدانشگاه تهران
آقاي عباس عبدالمحمديدبير شوراي مرکزي صنفيدانشگاه تهران
آقاي شاهين حدادي‌پورعضو شوراي مرکزي صنفي، رئيس کميسيون فرهنگي اجتماعيدانشگاه صنعتي اصفهان
آقاي احمد شيخ‌بگلوعضو شوراي مرکزي صنفي، رئيس کميسيون آموزشيدانشگاه سهند تبريز
آقاي محمدامين نظري‌جهرميعضو شوراي مرکزي صنفي، رئيس کميسيون پژ<هشيدانشگاه شيراز
سرکار خانم لعيا ميزبانعضو شوراي مرکزي صنفي، رئيس کميسيون اداريدانشگاه هنر تهران
سيديوسف سنائيعضو شوراي مرکزي صنفي، رئيس کميسيون ماليدانشگاه تربيت مدرس
آقاي نادر بهشتيعضو شوراي مرکزي صنفي، رئيس کميسيون ورزش و سلامتدانشگاه محقق اردبيلي
آقاي ناصر عباسيعضو شوراي مرکزي صنفي، رئيس کميسيون تعاوندانشگاه شيراز
آقاي فخزالدين مجيديعضو شوراي مرکزي صنفي، رئيس کميسيون رفاهدانشگاه اميرکبير
آقاي مهدي کريميانعضو علي‌البدل شوراي مرکزي صنفيدانشگاه شهرکرد
آقاي محمدهادي اوينعضو علي‌البدل شوراي مرکزي صنفيدانشگاه سيستان و بلوچستان
آقاي عليرضا محمدپورعضو علي‌البدل شوراي مرکزي صنفيدانشگاه شهيدمدني آذربايجان
نام و نام خانوادگيسمتدانشگاهشماره تماسارتباط
آقاي شاهين حدادي‌پورعضو شوراي مرکزي صنفي، رئيس کميسيون فرهنگي اجتماعيدانشگاه صنعتي اصفهان
آقاي احمد شيخ‌بگلوعضو شوراي مرکزي صنفي، رئيس کميسيون آموزشيدانشگاه سهند تبريز
آقاي محمدامين نظري‌جهرميعضو شوراي مرکزي صنفي، رئيس کميسيون پژ<هشيدانشگاه شيراز
سرکار خانم لعيا ميزبانعضو شوراي مرکزي صنفي، رئيس کميسيون اداريدانشگاه هنر تهران
سيديوسف سنائيعضو شوراي مرکزي صنفي، رئيس کميسيون ماليدانشگاه تربيت مدرس
آقاي مهندس نادر بهشتيعضو شوراي مرکزي صنفي، رئيس کميسيون ورزش و سلامتدانشگاه محقق اردبيلي
آقاي ناصر عباسيعضو شوراي مرکزي صنفي، رئيس کميسيون تعاوندانشگاه شيراز
آقاي فخزالدين مجيديعضو شوراي مرکزي صنفي، رئيس کميسيون رفاهدانشگاه اميرکبير
نام و نام خانوادگيسمتدانشگاهشماره تماسارتباط
حسین مرادیرییس دبیرخانه دانشگاه تربیت مدرس
لطفا جهت ارتباط از آدرس دبیرخانه و یا ایمیل یا نمابر دبیرخانه استفاده نمایید
دبیرخانه مرکزی شورابزرگراه جلال آل احمد دانشگاه تربیت مدرس – دبیرخانه شورای صنفی دانشگاه‌های دولتی کشور شماره تلفن: ۰۲۱۸۲۸۸۳۹۵۰ نمابر: ۰۲۱۸۲۸۸۴۳۱۳info@cecu.ir

مدیران، کادر فنی و پشتیبانی و طراحان سایت

نام و نام خانوادگيدانشگاهشماره تماسارتباط
دکتر لمیاء فارسی دانشگاه تهران
مهندس نادر بهشتی دانشگاه محقق اردبیلی

درج اخبار و مطالب

نام و نام خانوادگيدانشگاهشماره تماسارتباط
حمید نیرویی آغمیونی دانشگاه تهران