دوشنبه 1 مرداد 1403
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
دانشگاه
1 آقاي دکتر محمد یوسفی رئیس شورای مرکزی صنفی دانشگاه تربیت مدرس
2 آقای بهروز عبدالمالکی نائب رئیس شورای مرکزی صنفی دانشگاه تهران
3 آقای عباس عبدالمحمدی دبیر شورای مرکزی صنفی دانشکاه تهران
4 آقای شاهین حدادی‌پور عضو شورای مرکزی صنفی، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی  دانشگاه صنعتی اصفهان
5 آقای احمد شیخ‌بگلو عضو شورای مرکزی صنفی، رئیس کمیسیون آموزشی دانشگاه سهند تبریز
6 آقای محمدامین نظری‌جهرمی عضو شورای مرکزی صنفی، رئیس کمیسیون پژوهشی دانشگاه شیراز
7 سرکار خانم لعیا میزبان عضو شورای مرکزی صنفی، رئیس کمیسیون اداری دانشگاه هنر تهران
8 آقاي سیدیوسف سنائی عضو شورای مرکزی صنفی، رئیس کمیسیون مالی دانشگاه تربیت مدرس
9 آقاي مهندس نادر بهشتی عضو شورای مرکزی صنفی، رئیس کمیسیون ورزش و سلامت دانشگاه محقق اردبیلی
10 آقای ناصر عباسی عضو شورای مرکزی صنفی، رئیس کمیسیون تعاون دانشگاه شیراز
11  آقای فخرالدین مجیدی عضو شورای مرکزی صنفی، رئیس کمیسیون رفاه دانشگاه امیرکبیر
12  آقای مهدی کریمیان عضو علی‌البدل شورای مرکزی صنفی  دانشگاه شهرکرد
13 آقای محمدهادی اوین عضو علی‌البدل شورای مرکزی صنفی دانشگاه سیستان و بلوچستان
14 آقای علیرضا محمدپور عضو علی‌البدل شورای مرکزی صنفی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان