یکشنبه 6 اسفند 1402
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
دانشگاه
1 سرکار خانم فریبا حیدری عضو هیئت نظارت شورای صنفی دانشگاه تربیت مدرس
2 آقای محمد محمدیان عضو هیئت نظارت شورای صنفی دانشگاه سیستان و بلوچستان
3 آقای علی خدایاری عضو هیئت نظارت شورای صنفی دانشگاه محقق اردبیلی
4 آقای حسن کریمی عضو هیئت نظارت شورای صنفی دانشگاه شیراز
5 سرکار خانم الهام سروندی عضو هیئت نظارت شورای صنفی پژوهشگاه علوم انسانی تهران
6 آقای احمد احمدپور عضو علي‌البدل هیئت نظارت شورای صنفی دانشگاه شهرکرد
7 آقای آهنگر کانی عضو علي‌البدل هیئت نظارت شورای صنفی دانشگاه بابل