سه‌شنبه 11 بهمن 1401
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
دانشگاه
1 آقای مهندس علی نوروزی رئیس مجمع عمومی شورای صنفی دانشگاه تهران
2 آقای محمود قادری نائب رئیس مجمع عمومی شورای صنفی دانشگاه هنر شیراز
3 آقای مهدی شریفی دبیر مجمع عمومی شورای صنفی دانشگاه صنعتی اورمیه