درخواست رئیس شورای صنفی مرکزی از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص همسان سازی حقوق شاغلان وزارت عتف با وزارت بهداشت

درخواست همسان‌سازی حقوق با وزارت بهداشت از وزیر محترم علوم