درخواست همسان‌سازی حقوق کارکنان وزارت علوم، تحقیقات با وزارت بهداشت از آقای دکتر قالیباف توسط رییس شورا