دومین مکاتبه رئیس شورای صنفی کارمندان با وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری