عدم صدور احکام معوقات 50 درصد، علی‌رغم نبود مانع جدی (3 خرداد 1400)