نامه به وزیر محترم علوم و تحقیقات در خصوص پیگیری چرایی افزایش نیافتن -۵۰% (مورخ۲۷-۱۲-۹۸)