چهارشنبه 10 خرداد 1402
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
دانشگاه
1 آقای شاهین حدادی‌پور عضو شورای مرکزی صنفی، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی  دانشگاه صنعتی اصفهان
2 آقای احمد شیخ‌بگلو عضو شورای مرکزی صنفی، رئیس کمیسیون آموزشی دانشگاه سهند تبریز
3 آقای محمدامین نظری‌جهرمی عضو شورای مرکزی صنفی، رئیس کمیسیون پژوهشی دانشگاه شیراز
4 سرکار خانم لعیا میزبان عضو شورای مرکزی صنفی، رئیس کمیسیون اداری دانشگاه هنر تهران
5 آقاي سیدیوسف سنائی عضو شورای مرکزی صنفی، رئیس کمیسیون مالی دانشگاه تربیت مدرس
6 آقاي مهندس نادر بهشتی عضو شورای مرکزی صنفی، رئیس کمیسیون ورزش و سلامت دانشگاه محقق اردبیلی
7 آقای ناصر عباسی عضو شورای مرکزی صنفی، رئیس کمیسیون تعاون دانشگاه شیراز
8  آقای فخرالدین مجیدی عضو شورای مرکزی صنفی، رئیس کمیسیون رفاه دانشگاه امیرکبیر