گزارش تصویری از حاشیه روز اول جلسه مجمع عمومی – دانشگاه شیراز (اردیبهشت 98)