گزارش تصویری از روز دوم جلسه مجمع عمومی – دانشگاه شیراز (اردیبهشت ۹۸)