گزارش تصویری انتخابات شورای مرکزی صنفی – دانشگاه شیراز (اردیبهشت ماه ۹۸)