گزارش تصویری انتخابات هیئت نظارت – دانشگاه شیراز (اردیبهشت ماه ۹۸)