گلايه رييس شوراي صنفي کارمندان از قشري نگري و عملکرد مسئولين وزارت در خصوص عدم توجه به مطالبات و رفاهيات کارمندان به آقاي دکتر شمس‌بخش (24 اسفند 99)