گلایه رییس شورای صنفی مرکزی از وزیر محترم علوم و تحقیقات در خصوص اجرای صحیح افزایش 50% و پرداخت معوقات آن