مستندفیلم و عکس های مجمع عمومی اردیبهشت 1399 دانشگاه شیراز

كليپ‌هاي قرائت اساسنامه و تاييد اساسنامه شوراي صنفي كارمندان دانشگاه‌هاي دولتي كشور

قسمت اول:

قسمت دوم:

قسمت سوم:

قسمت چهارم تاييديه اساسنامه:

قسمت پنجم:

تائیدیه اساسنامه توسط اعضای مجمع عمومی👇

گزارش كامل فيلم و عكس‌هاي مجمع عمومي شوراي صنفي كارمندان دانشگاه‌هاي دولتي كشور در دانشگاه شيراز را در لينك‌هاي زير ملاحظه فرماييد

تصوير اعضاي شوراي صنفي كارمندان

https://drive.google.com/file/d/1TfPbOR8GZUpOhkw1sL_EySfbI6GK22oB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QVQl1ANOmt1CeFLCKbKwyISq4JVek27L/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fp4ePdusC7eXyPx_YKYzJ_7AUw1PtAXy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GX-DvjzZZU10v2oyaSaPvtS7O0B0qcai/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sZZ8_CQEWH9swiE89edhrYKNP0eIf5Dg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ln1xkU_kHZGn9ib_aYdJEJ8LpG_17wYr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mNzqFNbnquHtlkk7KL3GadeMr0mudBjm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JQ74Sa1ZhKi1O5tJYfu-z2BFSlQxFd-Y/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OORflg2q6jsJaNLTsyEYCMF0n4VHCGE8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kviY-rgimtkI6HBEAeQMmqGmthpEkZUx/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ueI46XBw0XStC1rwvKNlWJtX5Xuu_Z6N/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18k6U7dMFRHk2nFSw_8ePd0M2t-MXYfbg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1N9xrL0uYEs4EP2oaeQl-I6NZMCt5cFSZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HjiEX9ftjUq-4YF51416sMagtapI27jt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BvPhtyKpN4NLZp8NWMnWioJv1L8B5LUT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BvPhtyKpN4NLZp8NWMnWioJv1L8B5LUT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IQtKeuPUGVC5tXOH1fnIvsYrZcEAw78m/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sVpnHyxYfDUT6Bxfiq90Ub4E0DGHRNXP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1DCUpcUCXGnPRToB92soteNOYTZ4pUcXG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12Iu7Bya049bem2213cCbdBcY-WwxXUSo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LWnJmKYEVGZ5u1L6GhsRNB34zMZJe6lj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LWnJmKYEVGZ5u1L6GhsRNB34zMZJe6lj/view?usp=sharing

چهارمین گردهمایی شورای صنفی کارمندان دانشگاه‌هاي كشور http://www.utk.ir/news.aspx?id=12453

گزارش تصويري دانشگاه شيراز http://utk.ir/gallery.aspx?id=11487