بيانيه اعضاي هيات نظارت بر شوراي صنفي كارمندان دانشگاههاي دولتي كشور

با عنایت به طرح برخی ابهامات و تردیدها در مورد تصویب اساسنامه شورای صنفی كارمندان در چهارمین مجمع عمومی که اردیبهشت ماه 1398 در دانشگاه شیراز برگزار شد، بدین وسیله با هدف رفع ابهامات و شبهات احتمالی نتیجه بررسی های به عمل آمده از سوی هیات نظارت شورا در قالب بیانیه ای به آگاهی عموم عزیزان می رسد. امید است این هیات بر اساس وظیفه ذاتی خود نقش موثری درمسیر اعتلای آرمان های صنفی کارمندان شریف آموزش عالی داشته باشد.

هیات نظارت شورای صنفی کارمندان دانشگاه های دولتی

بيانيه هايت نظارت بر شوراي صنفي كارمندان

بيانيه هيات نظارت بر شوراي صنفي