گزارش تصویری انتخابات هیئت رییسه مجمع شورا – دانشگاه شیراز (اردیبهشت ماه 98)