دوشنبه 1 مرداد 1403

محاسبه حقوق همکاران دانشگاهي بعد از افزايش 50%

جدول عدد مبنا بر اساس مدرک تحصیلی و رتبه عضو

مدرک تحصیلی رتبه

کاردانی یا سطح یک حوزه

کارشناسی یا سطح دو حوزه کارشاسی ارشد یا دکتری حرفه‌ای یا سطح سه حوزه

دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

مقدماتی

5550

6300 7050

7650

مهارتی

5700

6450 7200

7800

رتبه سه

5850

6600 7250

7950

رتبه دو

6750 7500

8100

رنبه یک

7650

8250

تبصره 4 – عدد مبنا برای مشمولان « تبصره یک» «ماده 24» این آیین نامه «6900» تعیین می‌شود.

تبصره 5 – عدد مبنا برای اعضای ایثارگر دارای مدرک دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه ( موضوع تبصره 9 ماده 21 این آیین نامه) که در رتبه یک هستند «8400» تعیین می‌شود.

جدول ضرایب فوق العاده‌های شغل، جذب و ویژه

فوق العاده

رتبه

فوق‌العاده شغل

فوق‌العاده جذب فوق‌العاده ویژه

جمع

مقدماتی

0.325

0.550 0.825

1.7

مهارتی

0.350

0.600 0.850

1.8

رتبه 3

0.375

0.650 0.875

1.9

رتبه 2

0.400

0.700 0.950

2.05

رتبه 1 0.425 0.750 1.025 2.2
ردیف درجه بندی بدی آب و هوا درجه یک درجه دو درجه سه درجه 4
1 مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی ارشد و بالاتر

6%

7% 8%

10%

2 سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی

5%

6% 7%

8%

ردیف ضریب حق مرزی و مناطق کمتر توسعه یافته ضریب (5) ضریب (6) ضریب (7) ضریب (8) ضریب (9)
1 مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی ارشد و بالاتر 7% 9% 11% 13% 13%
2 سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی 5% 6% 8% 10% 12%