گزيده اي از تصاوير اعضاي شوراي صنفي كارمندان دانشگاههاي دولتي كشور

تصاوير اعضاي شوراي مركزي صنفي كارمندان دانشگاههاي دولتي كشور