دوشنبه 1 مرداد 1403

نقد و بررسی

بيانيه اعضاي هيات نظارت بر شوراي صنفي كارمندان دانشگاههاي دولتي كشور

با عنایت به طرح برخی ابهامات و تردیدها در مورد تصویب اساسنامه شورای صنفی كارمندان در چهارمین مجمع عمومی که اردیبهشت ماه 1398 در دانشگاه شیراز برگزار شد، بدین وسیله با هدف رفع ابهامات...
انتخابات دانشگاه شيراز

مستندفیلم و عکس های مجمع عمومی اردیبهشت 1399 دانشگاه شیراز

كليپ‌هاي قرائت اساسنامه و تاييد اساسنامه شوراي صنفي كارمندان دانشگاه‌هاي دولتي كشور قسمت اول: قسمت دوم: قسمت سوم: قسمت چهارم تاييديه اساسنامه: قسمت پنجم: تائیدیه اساسنامه توسط اعضای مجمع عمومی👇 گزارش كامل فيلم و عكس‌هاي مجمع عمومي شوراي صنفي كارمندان...